Regulamin Akademii TropiDog

 

 1. Organizatorem Akademii Tropidog, zwanej również w dalszej części regulaminu Akademią i administratorem danych osobowych jest Tropical Tadeusz Ogrodnik z siedzibą w Chorzowie (41-507), przy ul. Opolskiej 25.
 2. Akademia przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich (na chwilę dokonywania zgłoszenia w konkursie) osób fizycznych, które mogą uczestniczyć w Akademii wspólnie z pozostającymi pod ich opieką osobami małoletnimi, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących właścicielami lub współwłaścicielami psa.
 3. W Akademii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Przystępując do Akademii uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Organizator oświadcza, że Akademia nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
 5. Akademia jest prowadzona przez Organizatora na terenie Chorzowa i relacjonowana w Internecie za pośrednictwem profilu TropiDog na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram, z tym zastrzeżeniem, że Akademia nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook i Instagram ani z nimi związana.
 6. Akademia jest organizowana w okresie od 15.07.2021 r. do 16.09.2021 r.
 7. Ilość Uczestników Akademii jest ograniczona do 10 osób, przy czym wyboru Uczestników sposób osób zgłoszonych dokonuje suwerennie Organizator. Organizator jest uprawniony do wyboru rezerwowych Uczestników Akademii. Osobom wybranym Organizator zaproponuje zawarcie umowy o udział w Akademii. Przystąpienie do Akademii wymaga zawarcia umowy o udział w Akademii.
 8. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Akademii jest wzięcie udziału w cyklu 10 spotkań trwających około 1 godziny, zorganizowanych przez Organizatora. Przedmiotem spotkań będzie poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników na temat hodowli, żywienia i sprawowania opieki nad psem. Pożądane jest, aby w spotkaniach uczestniczył również pies Uczestnika. Szczegółowy harmonogram spotkań jest następujący:
  • dzień: 22.07.2021                   godzina 18:00                miejsce: restauracja „Łania” w Parku Śląskim al. Łani 1
  • dzień: 29.07.2021                   godzina 18:00                miejsce: restauracja „Łania”w Parku Śląskim al. Łani 1
  • dzień: 5.08.2021                     godzina 18:00                miejsce: restauracja „Łania” w Parku Śląskim al. Łani 1
  • dzień: 12.08.2021                   godzina 18:00                miejsce: restauracja „Łania” w Parku Śląskim al. Łani 1
  • dzień: 19.08.2021                   godzina 18:00                miejsce: Psi park przy ul. Czempiela
  • dzień: 26.08.2021                   godzina: 18:00               miejsce: Psi park przy ul. Czempiela
  • dzień: 2.09.2021                     godzina 18:00                miejsce: Psi Park przy ul. Czempiela
  • dzień: 9.09.2021                    godzina 18:00                 miejsce: restauracja „Łania” w Parku Śląskim al. Łani 1
  • dzień: 16.09.2021                  godzina 18:00                 miejsce restauracja „Łania” w Parku Śląskim al. Łani 1
  • dzień: 23.09.2021                   godzina 18:00                miejsce: restauracja „Łania” w Parku Śląskim al. Łani 1
 9. W umowie o udział w Akademii Organizator będzie oczekiwał wyrażenia zgody na udostępnienie wizerunku bez dodatkowego wynagrodzenia i zgodę jego wykorzystywanie na wszelkich polach eksploatacji dla celów dokumentacyjnych oraz w celach marketingowych – dla promocji lub reklamy swoich towarów a także innych współpracujących firm.
 10. Spośród Uczestników Akademii Organizator ma prawo wyłonić, w szczególności uwzględniając kryteria takie jak zaangażowanie i osiągnięte postępy, co najmniej jednego prymusa, który otrzyma dziesięciomiesięczy zapas karmy Tropidog Premium (wielkość worków jest zależna od wielkości psa). Pozostali Uczestnicy będą uhonorowani nagrodami za udział w Akademii wedle wyboru Organizatora.
 11. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Akademii.
 12. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagród w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pełnych danych do wysyłki.
 13. W celu przekazania nagrody, Organizator będzie oczekiwał podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania).
 14. W przypadku nie przesłania wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem danych lub przesłania ich po wyznaczonym przez Organizatora terminie Uczestnik traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
 15. Adres odbiorcy zostanie wykorzystany jedynie w celu przekazania nagród.
 16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inne, pieniężne ani niepieniężne.
 17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia odbioru nagrody na osobę trzecią.
 18. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagród.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania, podania nieprawdziwych lub niedokładnych danych przez Uczestnika.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Akademii w każdym czasie, zwłaszcza z przyczyn technicznych.
 21. Ewentualne spory wynikające z Akademii, której dotyczy regulamin, poddaje się pod właściwość miejscową sądu wedle miejsca prowadzenia Akademii.
Ochrona danych osobowych i ochrona wizerunku:
 1. Wizerunek uczestników będzie utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Udział w Akademii będzie wymagał z wyrażeniem zgody na w/w działania bez wynagrodzenia. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez innych uczestników Akademii, a także przez inne osoby przeglądające media społecznościowe, za które Organizator nie może ponosić odpowiedzialności. W przypadku nie akceptowania powyższego faktu nie należy brać udziału w Akademii.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku, a także na dalsze ich udostępnianie np. do prasy lub mediom społecznościowym lub sponsorom czy innym podmiotom jest całkowicie dobrowolne.
 3. Każdy uczestnik Akademii przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać, uzupełniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje żądanie do siedziby TROPICAL Tadeusz Ogrodnik w Chorzowie, ul. Opolska 25, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane, szczególnie wizerunkowi, zostały udostępnione np. w mediach, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje.
 4. Organizator Akademii nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych uczestników konkursu czy osób przeglądających media społecznościowe bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach obowiązującego powszechnie prawa moją oni obowiązek powstrzymania się od wykorzystywania zdjęć lub filmów w innym celu niż dopuszczalny prawnie.
Obowiązek informacyjny:
 1. Tropical Tadeusz Ogrodnik nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.
 2. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: ochronadanych@tropical.pl.
 3. Tropical Tadeusz Ogrodnik informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 4. Dane osobowe mogą być dostępne dla użytkowników i administratora Facebooka.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, jednakże nie dłużej niż 5 lat od momentu ich pozyskania.